JobFreePost.com  
 ลงประกาศรับสมัครงานฟรี (นิติบุคคล) 
  
 ลงประกาศฟรี (บุคคลธรรมดา) 
  
 Resume-สมัครงาน 
 สมัครสมาชิกผู้ประกอบการ 
  เข้าสู่ระบบ  
 
 ลืมรหัสผ่าน 

CRS Star Co.,Ltd
 
 หน้าแรก 
 
 สมาชิกผู้ประกอบการ 
 
 ตำแหน่งงาน 
 
 ดูประกาศ 
 
 ติดต่อ 
 
 ใบเสนอราคา 
 
 แจ้งชำระเงิน 
hotline : 091-780-9390
email : ijobthai2021@gmail.com
Untitled Document


นักวิจัย (Researcher)
  สมัครงาน  
หน้าที่หลักของงานที่รับผิดชอบ
พัฒนาโจทย์วิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยด้าน Logistics Innovation และดำเนินโครงการวิจัย ที่ได้รับมอบหมายร่วมกับคณะทำงาน
ถ่ายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรม ผ่านการถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการวิจัย ร่วมกับคณะทำงาน
ตีพิมพ์บทความวิจัยและพัฒนาแบบเต็มรูปแบบร่วมกับคณะทำงานในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานแบบมี Impact factor อย่างน้อย 1 ฉบับ/ปี หรือเทียบเท่า
ดำเนินกิจกรรมของศูนย์วิจัย LOGIN (Logistics Innovation) งานสอน งานวิชาการ และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่คณะทำงาน และ/หรือ หัวหน้าโครงการ พิจารณาว่าเหมาะสมกับหน้าที่หลักของงานที่รับผิดชอบ
มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับงานด้านโลจิสติกส์ได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ Data Analytics, IoT (Internet of Things) และ Robots and Automation
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ฟัง พูด อ่าน และเขียน
ชื่อ : ดร.กานดา
อีเมล์ : log-in@kmutt.ac.th [แก้ไขประกาศ]05 กันยายน 2565

  JobFreePost.com Copyright © 2023     รายชื่อสมาชิกผู้ประกอบการ     โลโก้สมาชิกผู้ประกอบการ     รายชื่อตำแหน่งงาน     รายการหัวข้อประกาศ